English - Lubwisi


a


adverb ki̱bu̱ghʼo nkoli̱ n
advice kihanuulo n
advice, not ask for kutabu̱u̱li̱ya v
advise kuhabula v; kuhana v; kuhanuulila v
advocate mutongani̱i̱li̱li̱ n
affection makundani̱ n
African Fire finch kansu̱ndi̱ n
African Pied hornbill kaakunakuna n
after haanu̱ma adv; obu₁ adv
afternoon ntangaali̱ n
again dhee adv
again, do kutodha v
against, go kuhakani̱ya v
age mwaka n
age mate muugaale n
age mates, be kwengaana v
age mates, state of being buugaale n
aggressive person mulwani̱ n; musaakali̱ n
aggressive, be kusaakala v
agree to do s.t. ku̱si̱i̱ma v
agree with kusemba v
agreement ndaghaano n
agricultural tool kyoghi n
agriculture byabu̱li̱mi̱ n
ahead mu maaso adv
ahead, be kuhikila v
AIDS kabhondo n
aim kighendeleluwa n
aim at s.t. ku̱pi̱i̱ma v
air lwoha n
air force ehe n
air plane ndege n
airstrip kigyanilo kyʼendege n
alarm nduulu n
alcohol bitami̱i̱li̱ya n; maaluwa n
alcohol, distilled liquor walagi̱ n
alcohol, fermenting mutalaalila n
alert, be kwelinda v
alertness buteekaani̱ n
algae bukoko n
alike ki̱su̱si̱ye adj
alike, look kususaana v; ku̱su̱si̱ya v; kwengaana v
alive, be kuukala v; kwomiila₂ v
all kyona pro
all the while kuni₁ conj; naabukali conj
allow ku̱si̱i̱mi̱lani̱ya v
allowed, be kuhikilijibuwa v
almost all binamu̱nji̱ adj; haai byona adv
alone enkaha adv
alone, be kwebaghani̱ja v; kwedu̱si̱ya v