English - Lubwisi


b


baboon nkelebe n; nkuku n
Babwisi person mubwisi n
baby nkelembe n
bachelor musumba n
back of body mughongo n
back side emighongo adv
back, on the emighongo adv
back, upper part ebhango n
backbite kukoka v
backbone mugala n
bad kibhi adj
bad event ki̱gweleeleji̱ n
bad looking kibhi adj
bad method kityo-kityo n
bad person mubhi n; mu̱sobi̱ya n
bad, be kubhiiya v
bad, do ku̱sobi̱ya v
bad, look kubhiiya-bhiiya v; kutasemela v
bag kikapa n; nsau n
bag carried under the arm njombi̱ n
balance s.t. kwengaani̱ya v
balanced, be kwengana-ngaana v
bald head luhala n
ball mupiila n
bamboo museke n
banana bunch mugimba n
banana fibre rope kighogho n
banana finger munuwe n
banana hand luko n
banana juice, for alcohol brewing mucooco n
banana leaf ki̱si̱ka n
banana leaf, dried kyalaagha n
banana peel kihamba₂ n
banana sp. kaalasa n
banana stem husk kighobaghobi̱ n
banana tree shoot kongo₂ n
banana tree sp. kiipepeepe n
banana tree stalk kimangbongbo n
banana, hard kikonje n
bananas, cooking namuunu n
bank, river ki̱si̱yo n
baptise kubati̱ja v
baptised, be kubati̱i̱ji̱buwa v
bar, outdoor ki̱i̱kali̱jo n
bargain kulamu̱li̱ya v
bark kugboma v
Bark-cloth tree ki̱tu̱lu̱ n
bark, of a plant ki̱ku̱ku̱ n
barn nguli₁ n
barren woman ngumba n