English - Lubwisi


c


cabinet kabada n
calendar kalinda n
calendar date kyokweli̱ n
call kubilikila v; ku̱koobi̱ya v
call out loudly kutaakangana v
calm down kubobeela v; kuhuumulikana v; ku̱dhooti̱ya v; ku̱keehi̱ya v
calm person mu̱dhooti̱ n
calm s.b. kuhumulikani̱ya v
calm yourself down kweteekani̱ya v
calm, be kudhoota v; kuheheela v; kukimba v; kuteekaana v
calm, make kuteekani̱ja v
camel ngamila n
camera kitangaajo n
camp kambi̱ n; kughoona v
can do kusobola v
cancel an event kusalamu v
candle wax nsangi̱ n
candle, kerosene kaatadhooba n
candle, wax kabbani̱ n; ki̱hu̱lo n
canoe bwati̱ n
capacity, be full to kwi̱ka v
Cape buffalo mbogho n
captain mukulu n
capture kukwata v
car matoka n
card game kaadi̱ n
card, playing kaadi̱ n; mugyano n
cardinal number nsuula n
care for kuloleelela v; ku̱ku̱li̱ya₁ v
care for a baby kulela v
care for hair ku̱semeli̱ya esoke v
care for the sick kugega v
care, not ku̱teeli̱li̱kana v
careful, be kwelinda v
carefulness bweli̱ndi̱ n
caregiver for newly circumcised males mugbeeka n
careless, be kutafuwo v
caretaker mu̱leli̱ n; mu̱li̱ndi̱ n; mu̱li̱i̱si̱ya n
carnivore kisolo kiliya nyama n
carpentry, do kulanda v
carry kuheeka v
carry on the head kwetwika v
carry s.t. in vain kutuuba v
carry water kuheeka maasi v
carve kubhaaka v
case, legal musango n; nsonga₂ n
cassava kingbanga n
cassava dough ki̱tu̱mbe n
cassava sp. kamboole n
cassette tape recorder kanda n