English - Lubwisi


d


directions, give kughanikilila v; kuhanuulila v
directive kilaghilo n
directly tonono adv
dirt bu̱lofu̱ n
dirt clod kitoneji n; ki̱tooneji̱ n
dirty person mu̱lofu̱ n
dirty, be kulofuwana v; kwelaghula v
dirty, make kwelaghu̱li̱ya v
disability bulema n
disabled, be kulamala v
disadvantage kijibu n
disagree kusaali̱ja v; kutaagu̱wana v
disagreement mpaka n
disappear kubulangani̱ya v; kuweleela v
disappoint kusaali̱ja v
disappointed, be kusobeluwa v
disappointed, look kuhuniilila v
disappointment ki̱i̱ni̱gha n
disarrange kuhanjikana v
disaster kasaale n; ki̱gweleeleji̱ n
disbelieve ku̱tahi̱ki̱li̱ja v
discard kukuba v
disciple mukwami̱li̱li̱ n; mweghesebuwa n
discipline kuhana v
disclose kugbangbalika v
discourage kutelebula v
discover kujoola v
discriminate kusoloola v
discuss kuhanuula v
discuss privately kwecenka v
disdain kughaya v
disease ndwala n
disease, extended stomach mpeu̱ n
disgusted, become kutamuwa v
dish kibiya n; sahaani n
dishonest financial practices bukulungu n; bunyaghi̱ n
dishonest, be kuteesighibuwa v
dislike kutamuwa v; kwoha v
disobey kughaya v
disorder kuhanjikana v
disorganise kubhelemaana v; kwelaghu̱li̱ya v
disorganised, be kutabangula v; kwelaghula v
displace kuhanja v
displaced person muntu muhanjaguwa n; mu̱u̱lu̱ki n; mu̱u̱lu̱ki̱ n
displaced, be kuhanjaaguwa v
display kwoleka v
dispose of garbage kukokoobha v
disrespect, show ku̱wawaani̱ya v
dissimilar, be kutasusaana v
dissociated, be kwebaghani̱ja v