English - Lubwisi


e


each bu̱li̱ adj
each other bu̱li̱ omui pro
eager to speak kuninimbuwa v
eagle, harrier kibebe n
ear kutui n
early, be kukeelela v
earn kutunga₁ v
earthquake kinamu̱dhi̱ngi̱ya n; mu̱si̱ki̱ n
earthworm mugodho n
east bu̱lu̱gha ejooba adv
easy ki̱dhoooti̱ye adj; kyangu adj
easy-going person mu̱dhooti̱ n
easy, be kudhoota v
eat kuliya v
eat food without sauce kukaana v
eat nothing kusiiba v
eating manner ndiya n
eating utensil kyakuliiloho n
economics byambaliilila n
edge mubenga n
edible thing kyakuliya n
education kisomo n
effective kyamaani̱ adj
effectiveness maani̱ n
efficient, be kubhonganuwa v
effort, make an kwekamba v
egg ehuli n
eggplant ki̱i̱bbi̱li̱ngani̱ n
eggplant, small lukedhengu n
eight munaanaa num
eight hundred lunaanaa num
eight thousand kanaanaa num
eighteen eku̱mi̱ na munaana num
eighth kyamunaanaa num
eighty kinaanaa num
elbow nkokolo n
elder mwengei̱ n
elderly man mukaakulu n
elect kukoma₃ v
elect to leadership kwekamba v
electricity masanalaji̱ n
elephant njoghu̱ n
elephant grass roots eti̱nde n
eleven eku̱mi̱ nʼemui num
elope kuhai̱ya v
eloquence buntu n
embarrass s.b. kuhemula v
embarrassed, be kuhemuluwa v
embarrassment kihemu n
ember esese n