English - Lubwisi


f


fable kighano n
face hali̱i̱so n
face and look ku̱loli̱ya₂ v
face each other kulolaana v
fade kucuuka v
faeces kiijai̱ n; mabhi̱ n
faeces, remove kuheha v
fail kughuwa v; kulemuwa v; kusaaghuwa v
fail to hit kuhumba₁ v
fair person mwengani̱ja n
fairness bwengani̱ja n
faith, have ku̱hi̱ki̱li̱ja v
faith, lack ku̱tahi̱ki̱li̱ja v
faithful, be kwesighuwa v
faithfulness bwesighibuwa n
fake thing kicupuli n
fall kugenga v
falsehood kisubha n
familiar, become kumaniiluwa v
famous, be kulanganuwa v
far haseli̱ye adv
far away, be kujamba v; kusela v
farewell, say kulagha v
farmer mu̱li̱mi̱ n
farmland musili n
fart kuniya v; mu̱su̱li̱ n
fashionable, be ku̱tegheki̱ye v
fashionable, make kucanka v
fast kusiiba v
fast, be kwanguwa v
fat kisabu̱ n
fat, be kuneeta v; ku̱bhi̱mbhi̱kana v
father bbaabba n; ese n; so n; tita n
father-in-law nkyame n
fatigue maluwe n
fatten ku̱neeti̱ya v
fatten yourself kweneeti̱ya v
fault nsobi̱ n
fear bwoba n; kwobaha v
fear, cause kwobahi̱i̱li̱li̱ya v
fearful person mwoba n
feast bu̱ghenu̱ n; kiihulo n; kuliya v
feather kijuule n; kyoha n
February Kwakabili adv
feed animals ku̱li̱i̱si̱ya v
feel bad kwehi̱ghu̱wa kubhi v
feel concern kulumiililuwa v
feel good kudheedhuwa v; kwehi̱ghu̱wa kulungi v
feel strongly about s.t. kuguma v
fell a tree kukonda v