English - Lubwisi


g


gamble kugyana jaala sya sente v
gambling game mupiila n
game mugyano n
game, children’s kaakumba-ku̱mbe n
game, jump-rope ki̱kpenju̱ n
gap kakpookiya n
garbage jali̱ n
garbage pile kyabhu̱ n
garden musili n
garment ki̱lu̱walo n
gas mafu̱ta n
gas, intestinal mu̱su̱li̱ n
gate elembo n; mulyango n
gather food for cooking kuhaagha v
gather together kukumaani̱ya v
gather wild plants kusoloma v
gathered, be kukumaana v
gecko kisitumbu n
generally bu̱li̱ kilo adv
generation mulembe n
generous person mwenge n
genitals kyensoni̱ n
gentle, be kuheheela v; kuteekaana v
genuflection kabonelo n
Germany Bugilimaani̱ n
gesture kooleko n
get kutunga₁ v
get up kuumuka v
ghost mu̱li̱mu̱ n
gift kisembo n; ki̱si̱i̱mo n
gill kisaya n
giraffe ntulege n
girl manaabu̱kali̱ n; mwesiki n
girl of marriageable age mu̱lu̱u̱ti̱ n
give kuha v
give away kukuba v; kukwati̱ya v
give back kusasula v; ku̱ku̱u̱ki̱ya v
give birth to a deformed baby ku̱byala kubhi v
give equally kwengani̱ja v
give false information kuhabi̱i̱si̱ya v
give in kuhaayo₁ v
give orders kuhambi̱li̱ja v
give to each other kukuukilani̱ya v
give up kwelekela v
give using s.t. ku̱heesi̱ya v
give yourself kwekwati̱ya v
gizzard menge n
glass, drinking gilaasi n
glass, make kuvumba v
glasses galubindi n