English - Lubwisi


i


I si̱ye pro
ice bbalaafu n
idea kihanuulo n; kiteekelejo n; kyeli̱li̱kano n
identify kubona v
idol kisasani̱ kya kulami̱ya n
if kasita adv; nguli₂ conj
ignite a fire kubhaki̱ya v; ku̱tu̱mi̱ka v
ignore kughaya v
ill, become kulwala v
illegitimate child kitwekano n; nganda n; njilanguwa n
illiterate, be kutasoma v
image kisasani̱ n
imagine kulengeesani̱ya v
imitate kukopa v; ku̱kengeesi̱ya v
immediately endindi adv; kitu adv; naho-naho adv; ngʼendindi adv
immerse kwehuula v
impartial person mwengani̱ja n
impartial, be kuba haa luhande v
impartiality bwengani̱ja n
impatient, be ku̱tagu̱mi̱si̱li̱ja v
impolite, be kutaba na ngeso v
important kikulu adj; kyamaani̱ adj; mughaso adj
impossible, be kulemeesani̱ya v; kutagubhukana v; kutimbikana v
impregnate kwi̱mi̱ya v
imprison kuta mu nkomo v
imprisoned, be kukwatuwa v
improve kwekamba v
in mu adv; mukati adv
in general mu bu̱nji̱ adv
in that place omu dem
in that place over there mu̱li̱₂ dem
in this place muni dem
in-law bhonde n; mukuwe n
inattentive, be kutategheeleleli̱ya v
include kutaamu v
incorrect method kityo-kityo n
incorrect thing kitahi̱ki̱ye n
increase kukani̱ya v; kusaalukana v; kwongela v
increase in number kutumba v
increase in size ku̱neeti̱ya v
independent, be kwelema v; kwetongola v
Indian mu̱hi̱ndi̱ n
indicate kwoleka v
infirmity bulema n
inflate kupakila v
influential, be kumanuwa v
inform kughambila v; kumani̱i̱si̱ya v
inform the public kulangilila v
information butumuwa n; kihandiiko n; makulu n
inherit kugwetuwa v; kusikila v
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >