English - Lubwisi


i


inheritance etungo n
inheritance, give kugweta v
initiation, undergo kusuwa v
initiator mutandi̱ki̱i̱si̱ya n
inject medicine kuteela nkinjo v
injure kuhutaali̱ya v
injured, be kuhutaala v
injury ngogha n
insect sp. kahuka n
insect, woodcutter bug nkeki̱ n
insert kugimba v
inside mu adv; mukati adv; munda adv
insist kuhambi̱li̱ja v; kuukaliilila v
instead mu kinga adv
instinct mu̱li̱ye n
institution etendekeelo n
instrument kikwato n
instrument, large stringed du̱ngu̱ n
insult kwambula v; mambu n
insurance musimbo n
intelligence magheji̱ n
intend kughendelela v; kumani̱i̱si̱ya v
intercede kusabila v
interested, be kubbala v
interesting, make kucanka v
internal organs byomunda n
interpret kuhindula v
interrupt kucwangani̱jamu v
intersection of paths ntanga-tangano n
interval kihuumulo n; mwanya n
intestine lula n
introduce kwanjula v
introduce yourself kweyanjula v
invade kujoogha v
investigate a crime ku̱bu̱u̱li̱li̱li̱ya v
invite kulaali̱li̱ya v
Irish potato kilumbaani̱ n
iron box paasi n
iron clothes kugoola₁ v
iron sheet ebbaati̱ n
irreligious, be kutaba wa di̱i̱ni̱ v
irresponsible, be kuhanjaaga v; kutafuwo v
irrigate kuseesegheelela v
is ni conj
Islam Kisilaamu n
it kili dem
item kintu n
itself enini pro; ghwonini pro; koonini pro; kyonini pro; lwonini pro; lyonini pro; twonini pro; yoonini pro
  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2