English - Lubwisi


l


labour, day’s lubimbi n
lack kubuluwa v; kutatunga v
lake nanja n
lame person mulema n
lamp taala n
lamp chimney bilahu̱li̱ n
lamp lighting cloth lu̱tambi n
land etaka n; kibanja n; ku̱su̱nda v
land, uncultivated kisaka n
language mu̱bu̱ghe n
larva ki̱su̱ni̱ n
last kuhangaala v
last born mu̱li̱ba n
last long kulebba v
last thing musiiko n
last, be kubhula v; kumaliilila v; ku̱si̱ka v
lastly haanu̱ma adv
late, be kukeesekeeleluwa v
latrine kyolooni̱ n
laugh kuseka v
laughing person mu̱seki̱ n
laughter, cause ku̱seki̱ya v
law kilaghilo n
lawsuit musango n
lawyer weebilaghilo n
lay an egg kuniya v
lay bricks kupanga matafaali v
laziness bughala n
lazy person mughala n
lead kuhikila v; kulema v
lead out kutandi̱ki̱i̱si̱ya v
leader mukama n; mu̱fu̱gi̱ n; mu̱hi̱ki̱li̱ n
leader, be the kwebembela v
leaf ebabi n
leaf, banana ki̱si̱ka n
lean yourself against kwegi̱ma v
learn kwegha v
least ki̱keehi̱ye adv; ki̱ti̱i̱ adj
leather kikoba n; mpu n
leave kuleka v; ku̱ti̱gha v; kwelekela v
leaven ki̱tu̱mbi̱so n
leech musundo n
lefthand haa bumesu adj; mukono ghumesu n
leftovers ki̱i̱kootu̱ n
leg kughulu n
leg meat mwana₂ n
leisure time bwile bwa kuhuumula n
lend kweholi̱ya v; kwombi̱ya v
leopard nguwe n
leprosy ntumbi n