English - Lubwisi


m


machete kipanga n
machine kyoma n; masi̱i̱ni̱ n
mad person mu̱si̱le n
mad, be kulaluka v; kutabanguka v
made by hand, be kukoluwa ngalo v
made from, be kuhanguwa v
made, be kukoluwa v
magazine lupaapulo n
mahogany wood ki̱i̱lu̱mbo n
maintenance ndoleelela n
maize mukusa n
maize cob kikusa n
maize flour, fresh pounded mududhe n
maize worm kiisoko n
maize, tender kaagbuwa n
make kukola v
male animal ntu̱u̱li̱ n
maleness busaasa n
malnourished, become kwoloba v
malnutrition nkaanaana n
mammal kisolo ki̱kwonki̱ya n
mammal, sea kisolo kya mu maasi n
man musaasa n
man-made, be kukoluwa muntu v
manage kulinda v
manage to do kusobola v
manage to do s.t. kugubha v
management bu̱lemi̱ n
mane mukuku n
mango muyembe n
manner mulingo n
manufacturing method ki̱koleeu̱we n
many ki̱nji̱ adj
many, be kukana v
many, become kukani̱ya v
map maapu n
Marabou stork kikalooli̱ n
marble rock ebaale n
March Kwakasatu adv
mark kugoola₂ v
market vendor mu̱ghu̱li̱ya n
marketplace katale n
marking, animal langi̱ sya bisolo syetonaagi̱ye n
marriage bufumbu n; buswele n
married person, newly mugholi n
married, get kukwata mpete v
married, get, of a man kuswela v
married, get, of a woman kusweluwa v
marrow munsangu n
marsupial kisolo kinakubiika bwana mu kisahu n