English - Lubwisi


n


nail musumaali n
nakedness muhina n; ndu̱u̱lo n
name kweta v; li̱i̱na n
name a child kuluka₂ v
name a person ku̱twesi̱ya v
name of a building li̱i̱na lya byombeko n
name of a clan li̱i̱na lya bu̱tu̱la n
name of a family member li̱i̱na lya kika n
name of a person li̱i̱na lya muntu n
name of a place li̱i̱na lya ki̱i̱kalo n
name of a thing li̱i̱na lya kintu n
name of a tribe li̱i̱na lya lughanda n
Nandi Flame tree kikusu n
narcotic njemu n
narrow space kakpookiya n
narrow, become kubhokana v
nation ehanga n
natural thing kihanguwa n
nature buhanguwa n
nature of s.b. buhanguwa n; ngeso n
navel mukundi n
navy ehe n
near haai-haai adv
near, be kukwataana v
necessary, be kubhonganuuwe v
neck kikiya n
necklace bukwanji n
need kwetaagha v; kyetaagho n
need, not kuteetaghisibuwa v
needle hole kahulu n
needle, blade-like ngilaghilo n
needle, injection nkinjo n
needle, sewing nkinjo n
neglect ku̱naghi̱li̱ja v
negotiate kuhanuula v; ku̱u̱ghu̱wana v
negotiator mukwenda n
neighbour muliilanuwa n; mutaahi̱ n
neighbours, be kubibilana v
nephew muuhuwa n
nervousness bwoba n
nest kinjila n
net, fishing ki̱ti̱mba n
never nakantu adv; nsele₂ adv
never happen kutabooho v
new kihyaka adj
newlywed mugholi n
news makulu n
newspaper lupaapulo lwa makulu n
next thing kilabhiye n
next to, be kulabhi̱yʼo v
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >