English - Lubwisi


o


oar mu̱tu̱mo n
oars magasi̱ya n
oath, take an kulahila v
obey ku̱u̱ghu̱wa v
object kintu n
obscenity luhoole n
obsessed, be kutwalilijibuwa v
obstinate person museeghu n
obtain kutunga₁ v; kutwala₁ v; ku̱si̱ngu̱la v
occupation mulimo n
occupy kuukala v
occur kuboneka v
ocean nanja n
October Kweku̱mi̱ adv
odour kisu n
off, get ku̱su̱ndu̱ka v
offer kuha v
offer a sacrifice kubemba v; kuhonga v
offering kibembo n
office ofi̱i̱si̱ n
offload kuuya bintu mu motoka v
offspring bwobwana n
often limui nalimui adv
oil kigita n; mafu̱ta n
oil, over-cooked kambi̱li̱ n
oil, palm mabhese n
OK kale interj
old kikulu adj
old fashioned kyahambele adj
old fashioned, be kughenda₂ v
old man mukaakulu n
old person mukulu n; mu̱gu̱lu̱si̱ n
old thing kigheghemo n
old woman mukaikulu n
on haagu̱u̱li̱ adv
on time kahile adv
on top haagu̱u̱li̱ adv
on top, be kukangama v
once limui num
once more ghunji adv; mulingo adv
one emui num
one by one ngunga-gunge adv
one hundred ki̱ku̱mi̱ num
one of a kind kyesu̱si̱ye n
one thousand ru̱ku̱mi̱ num
onion katu̱ngu̱lu̱ n
only kyonkaha adv
opaque kinjilaghu̱li̱ adj
open kusambuula v; kuughula v
open the eyes ku̱bhali̱ya v