English - Lubwisi


r


rabbit kawakame n
race, ethnicity lughanda n
rack, drying for plates katalalango n
radio ledi̱o n
rag kicence n
rain kutoona v; mbu̱la n
rain drop ki̱tondi̱ n
rain, heavy kyegha n
rainbow kiikilima n; langi̱ sya kiikilima n
raise kuhanika v; kukangami̱ya v
raised, be kukangama v
rake kugandula v
rape kuhamba v
rat hole bu̱lu̱bi̱ n
rat sp. mbeba n; mususu n
rat, blind mpu̱mau̱mi̱ n
rattle ntogholo n
rattle, dancing kiikpinja n
razor blade kaawembo n
reach everyone kwoleela v
reach s.b. ku̱hi̱koho v
reach, arrive kuhelela v; ku̱ki̱dha₁ v
react kukuukamu v
read kusoma v
ready, get kwela v; kwetekani̱ja v
ready, make kweli̱ya v
real kyonini adj
realise kukenga v
rear a child kutunga₂ v; ku̱ku̱li̱ya₁ v
reason kighendeleluwa n; kuteekeleja v; kweli̱li̱kana v
reason together kwecenka v
reasoning buntu n
rebel kujeema v; muheekela n; mu̱u̱dhu̱i̱ n
rebels abʼomu kisaka n
rebuke kusoghosa v; kutanuka v
recede, of water kwoma v
receive kutunga₁ v
recently enu̱moho adv; mu̱kweli̱₁ adv
recipient mwangi̱li̱li̱ n
recognise kumaniilila v
reconcile kwekuukanganamu v
record kihandiiko n
recorded music bilimbo bakwatu̱u̱we n
recover from sickness kukila v
red colour kimutuku adj
red, be kutukula v
reduce ku̱keehi̱ya v
reduced, be kukeeha v
reed, elephant grass kikaaka n
reflect kwelola v