English - Lubwisi


s


Sabbath Sabhato n
sack, gunny gu̱ni̱ya n
sacrifice kibembo n; kihonguwa n
sacrifice to ancestral spirits kubembela v
sacrifice, offer a kubemba v; kuhonga v
sad, be kubiihililuwa v; kusaaliluwa v; kusobeluwa v; kusuwaala v; kutamuwa v
sadism etima n
safety bhuceme n
sailor mu̱lu̱ki̱ n
salary musaala n
saliva matanta n
salt kisula n
same hamui adj
sand musene n
sandals campali n
sap makamba n; maseleka n
Satan Si̱taani̱ n
satisfied with a job, be kudheedheluwa mulimo v
satisfied, be kuukuta v
Saturday Kyamukaagha n
sauce mukubi n
sauce of yam leaves mutene n
sauce, vegetable bulaala n
saucepan capu̱li̱ya n; mbigha n
save from kujuna v; kuyamba v
saved from, be kujunuwa v
saviour mu̱ju̱ni̱ n
saw mu̱su̱meeni̱ n
saw wood kwati̱ya v
say kughamba v; ku̱bu̱gha₁ v
say goodbye kulagha v
say nothing ku̱holi̱ya₂ v
saying lu̱si̱mo n
scab kikoko₂ n
scabies buhele n
scale a fish kukpala v
scales, weighing minjaani̱ n
scar nkolu̱ n
scare kwobahi̱i̱li̱li̱ya v
scatter kuhanjaaga v; kuhanjikana v; kulalanga v; kutambulana v; kwelaghu̱li̱ya v
scatter around kwandakaalala v
scattered, be kukana v
school esomelo n
science sayansi n
scissors makaasi n
score a goal kuteeba v
scorn kughaya v
scorpion kanamuntakana n
scratch kuyagha v
scratch a scab kusunanga v