English - Lubwisi


t


table meeja n
tablet kaju̱ma n
taboo kihali̱yo n; mu̱ghendi̱yo n
tail mukila n
tail of a bird or fish kisuti n
take kutwala₁ v
take by force ku̱hu̱nga v
tale kighano n
talk kughamba v; ku̱bu̱gha₁ v
talkative, be kutonda v
tall, be kukangama v
tangerine kamangadha n
tangle kupilinga v
tank, water kinumba₂ n
tape recorder kanda n
tarmac kolasi n
taste kulamba₁ v; ku̱loli̱ya₁ v
tattoo kuteela₁ v
taut, be kukpaka v
tax ku̱solooli̱ya v; musolo n
tax collector mu̱hooli̱ya n
tea cai n
tea leaves majaani n
tea spice kalifuuwa n; nabalasani̱ n
teach ku̱someesi̱ya v; kwegheesi̱ya v
teacher mu̱someesi̱ya n; mwegheesi̱ya n
tear kusabula v; kutemula v
tear down kuhenda v; kutemula v
tear from crying eli̱gha n
tease kuconka v
teasing, affectionate madheelyane n
telephone si̱mo n
television televi̱joni̱ n
tell kughambila v; kusoboolola v
temple, on the head nkulu kutui n
temporary bwakasumi kakee adj
tempt kulenga v
tempted, be kwohebuwa v
ten eku̱mi̱ num
tend a field kuseesegheelela v
tend a fire ku̱tu̱mi̱ka v
tendency mu̱li̱ye n
tens maku̱mi̱ num
termite lukubebe n; lusuwa n
Teso person Muteso n
test kilengeso n; kulengesa v
test each other kulengesana v
testicle ntongi n
thank kwebali̱ya v
thank you weebale interj