English - Lubwisi


u


Uganda kob mpala n
ugly kibhi adj
ugly, be kubhiiya v
umbilical cord mukundi n
umbrella mambu̱u̱li̱ n
unable to change kutacuwamu v
unable, be kutasobola v
unbalanced, be kuhega v
unbelief etima n
uncaring, be kutafuwo v; kwehi̱ghu̱wa₁ v; kwepanka v
uncertain, be kutagu̱mi̱i̱ya v
uncle tita kulu n
uncommon, be kutaboneka v
unconcerned, be kwehi̱ghu̱wa₁ v
unconscious, become kulekeela v
uncover kusambuula v; ku̱bbu̱u̱ku̱la v; ku̱ku̱ndu̱ku̱la v
uncultivated land kisaka n
under hansi adv
underestimate kucundata v
underground eku̱li̱mu̱ n
understand kukenga v; kwetegheeleli̱ya v
understandable, be kukenguka v
understanding, come to a ku̱u̱ghu̱wana v
undo kukanguula v
undress s.b. ku̱lu̱u̱la v; ku̱tu̱u̱bu̱la v
undress yourself kwelu̱u̱la v; kwetu̱u̱bu̱la v
uneducated, be kwengha v
unemployed, be kutaba na mulimo v
unequal, be kusaalana v; kutaahika v; kutengaana v
unexpected, be kwetulakakana v
unfair method kityo-kityo n
unfair, be kusoloola v; kutaba na majima v
unfaithful person mudimaagi̱ n
unfaithful, be kuteesighibuwa v
unforgiveness etima n
unforgiving, be kusaakala v
unfriendliness etima n
unfriendly, be kubuluwa bu̱bhootu̱ v
unhappy, be kusaaliluwa v
unhappy, make kusaali̱ja v
unimportant, be kubhiiya v
uninterested, be kweghu̱ni̱i̱li̱li̱ya v
unique kihyaka adj
unique thing kyesu̱si̱ye n
unique, be kwesusa v
unite kwekumaani̱ya v; kwelungani̱ya v
unity, be in kughonjangana v
universally bu̱li̱ kilo adv
universe kyalo n
unload kuuya bintu mu motoka v
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >