English - Lubwisi


y


yam kilaaya n; kinunguwe n
yam leaf kitene n
yam leaf sauce mutene n
yam sp. eyu̱ni̱ n
yard hanjakati n
year mwaka n
yeast ki̱tu̱mbi̱so n
yellow colour kyenju adj
yes ee interj
yesterday eso adv
yesterday but one eso limui adv
yet kuni₁ conj; naabukali conj
yoke kabba n
you uwe pro
you (plural) enu̱we pro
young kito adj
young one bwobwana n
young person muto₁ n
your, yours baawe pro; bwawe pro; byawe pro; ghaawe pro; ghwawe pro; kaawe pro; kwawe pro; kyawe pro; lwawe pro; lyawe pro; syawe pro; twawe pro; waawe pro; yaawe pro
your, yours (for 2 or more people) baanu pro; bwanu pro; byanu pro; ghaanu pro; ghwanu pro; kaanu pro; kwanu pro; kyanu pro; lwanu pro; lyanu pro; syanu pro; twanu pro; waanu pro; yaanu pro
yourself weenini pro
yourselves boonini pro
youth mujongo n
youthful kito adj