kweghomba v. 1desire; lust Kuhiima kwamwe kurungi kwaheeri basungi kwegomba. [2.6.2.2 - Attract sexually], [3.3.1.8 - Lust], [4.3.2 - Admire someone], [3.3 - Want], [3.4.1.4.4 - Attract], [3.4.1.1 - Like, love], [2.3.1.8.1 - Beautiful], [3.4.1.4 - Interested] 2admire Kuhiima kwamwe kurungi kwaheeri basungi kwegomba. [2.6.2.2 - Attract sexually], [4.3.2 - Admire someone], [3.4.1.4.4 - Attract], [3.4.1.1 - Like, love], [2.3.1.8.1 - Beautiful], [3.4.1.4 - Interested]